skip to Main Content
Wij staan vandaag voor u klaar!

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN
van de vennootschap onder firma
Palingvisserijbedrijf Postma v.o.f.
Reitdiepskade 16
9974PJ Zoutkamp
Inschrijving kamer van koophandel nr. 02077200

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, verkopen en leveringen door de besloten vennootschap genaamd Palingvisserijbedrijf Postma v.o.f. (inschrijvingsnr. K.v.K. 02077200) en of diens rechtsopvolger met ondermeer de handelsnaam www.palingkopen.nl, hierna te noemen Palingvisserijbedrijf Postma v.o.f., aan derden gedaan, op alle door Palingvisserijbedrijf Postma v.o.f. in opdracht van derden verrichte werkzaamheden, alsmede op alle overeenkomsten in de meest ruime zin van het woord door Palingvisserijbedrijf Postma v.o.f. met derden aangegaan.
  b. Deze voorwaarden gelden zowel binnen als buiten Nederland, ongeacht de woon- of
  vestigingsplaats van de bij enige overeenkomst betrokken partijen, ongeacht ook de plaats waar de overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel ten uitvoer had moeten worden gelegd.
  c. Indien de koper/opdrachtgever inkoopvoorwaarden voert zijn deze voor Palingvisserijbedrijf Postma v.o.f. niet
  bindend voor zover deze afwijken van deze leveringsvoorwaarden.
  d. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden, door Palingvisserijbedrijf Postma v.o.f. te eniger tijd
  toegepast/toegestaan ten voordele van koper/opdrachtgever, geven laatstgenoemde nimmer het echt zich later daarop te beroepen of de toepassing van zulk een afwijking als voor hem/haar
  vaststaand voor zich op te eisen.

ARTIKEL 2: AANBIEDINGEN

 1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is
  vermeld. Zij zijn naar beste weten door Palingvisserijbedrijf Postma v.o.f. gedaan en gebaseerd op eventueel bij
  aanvraag verstrekte gegevens.
  b. De door Palingvisserijbedrijf Postma v.o.f. in afbeeldingen, websites, catalogi, folders, tekeningen of op andere wijze verstrekte opgaven omtrent maat, capaciteit, prestatie, kleur, materiaalstructuur, finish of
  resultaten, moeten worden geacht bij benadering en vrijblijvend te zijn verstrekt.
  Palingvisserijbedrijf Postma v.o.f. is aan deze opgave niet gebonden en aanvaardt voor eventuele onjuistheden in deze gegevens dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

ARTIKEL 3.1: OPDRACHTEN/OVEREENKOMSTEN

 1. Onder opdracht wordt verstaan: iedere overeenkomst met Palingvisserijbedrijf Postma v.o.f., onverschillig of deze daarbij op zich neemt werkzaamheden uit te voeren, dan wel personeel, materiaal of ruimte ter
  beschikking te stellen, of welke andere prestatie dan ook te verrichten, een en ander in de ruimste zin.
  b. Alle met Palingvisserijbedrijf Postma v.o.f. gesloten overeenkomsten worden eerst bindend na schriftelijke
  bevestiging door Palingvisserijbedrijf Postma v.o.f., dan wel doordat Palingvisserijbedrijf Postma v.o.f. met de uitvoering van de opdracht is aangevangen. Eventuele aanvullingen of wijzigingen op bovenbedoelde overeenkomsten binden Palingvisserijbedrijf Postma v.o.f. eerst, nadat en voor zover deze door Palingvisserijbedrijf Postma v.o.f. zijn geaccepteerd en schriftelijk bevestigd. Koper/opdrachtgever wordt geacht wijzigingen of aanvullingen op met Palingvisserijbedrijf Postma v.o.f. gesloten overeenkomsten te hebben geaccepteerd, indien koper/opdrachtgever niet binnen 8 dagen, nadat hij van de wijziging/aanvulling kennis heeft genomen of had kunnen hebben, schriftelijk tegen deze wijziging(en) en/of aanvulling(en) heeft geprotesteerd. Koper/opdrachtgever wordt geacht kennis te hebben van bedoelde wijziging/aanvulling op het moment dat Palingvisserijbedrijf Postma v.o.f. met de werkzaamheden waarop de wijziging/aanvulling betrekking heeft is aangevangen. Alleen de directie en eventueel hij/zij die door de directie daartoe uitdrukkelijk is gemachtigd, kan
  en mag namens Palingvisserijbedrijf Postma v.o.f. overeenkomsten sluiten.
  c. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders zou zijn overeengekomen, heeft Palingvisserijbedrijf Postma v.o.f. te allen tijde het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren, waarbij deze
  voorwaarden ook ten gunste van deze derden werken, op voorwaarde overigens dat Palingvisserijbedrijf Postma v.o.f. hen, desnoods achteraf, schriftelijk machtigt zich op deze voorwaarden te beroepen zonder dat
  deze machtiging enigerlei verplichtingen jegens Palingvisserijbedrijf Postma v.o.f. zou kunnen doen ontstaan.

ARTIKEL 3.2: OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND

Daar waar er opdrachten/overeenkomsten tot stand komen, waarbij de “wet overeenkomsten op
afstand” opgeld kan doen en de koper/opdrachtgever zich daar terecht op beroept, zal Palingvisserijbedrijf Postma v.o.f. deze wet respecteren. Dit betekent, dat bepalingen in deze voorwaarden die omwille van hun
algemene karakter in die omstandigheden conflictueus zijn met deze wet, daaraan ondergeschikt
zijn. Zie BW Boek 7 afd. 9.a art. 46a e.v. voor de inhoud van deze wet. Deze wet heeft ten doel
consumenten meer juridische bescherming te bieden bij het aangaan van dit type
overeenkomsten.

ARTIKEL 4: AANSPRAKELIJKHEID

 1. Palingvisserijbedrijf Postma v.o.f. is, behoudens het bepaalde in artikel 9 van deze voorwaarden, niet aansprakelijk voor enige schade die, hetzij direct en/of indirect het gevolg is van het niet beantwoorden van de
  geleverde zaken, met inbegrip van meerwerk, aan de overeenkomst, tenzij dit aan haar opzet of
  grove schuld is te wijten. Derhalve aanvaardt Palingvisserijbedrijf Postma v.o.f. dit ook niet bij grove calamiteiten,
  zoals bij brand, waterschade en onheil van buitenaf bijvoorbeeld, oorlogen en aardbevingen.
  b. Indien Palingvisserijbedrijf Postma v.o.f. wegens enige andere reden ter zake van de overeenkomst schadeplichtig mocht zijn, zal de door haar verschuldigde schadevergoeding steeds beperkt zijn tot ten hoogste
  het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) ter zake van de betreffende goederen en/of diensten,
  zulks met een maximum van EURO 250,00 (zegge; tweehonderd en vijftig euro).
  c. Een beroep op deze voorwaarden schort de betalingsverplichting van de koper/opdrachtgever
  jegens Palingvisserijbedrijf Postma v.o.f. niet op.

ARTIKEL 5: LEVERTIJD EN PLAATS VAN LEVERING

 1. De in de aanbiedingen, bevestigingen en contracten genoemde levertermijnen worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn voor Palingvisserijbedrijf Postma v.o.f. niet bindend.
  b. Overschrijding van deze termijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft koper/opdrachtgever
  nooit het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige
  verplichting welke voor hem uit de desbetreffende overeenkomst of uit enige andere, al dan niet
  met deze overeenkomst samenhangende, overeenkomst mocht voortvloeien.
  c. Bij excessieve overschrijding van de levertijd, evenwel zulks ter beoordeling van Palingvisserijbedrijf Postma v.o.f., zal Palingvisserijbedrijf Postma v.o.f. in nader overleg treden met koper/opdrachtgever.
  d. Levering geschiedt af het bedrijf van Palingvisserijbedrijf Postma v.o.f. of een andere door Palingvisserijbedrijf Postma v.o.f. te bepalen plaats.
  e. Wanneer door Palingvisserijbedrijf Postma v.o.f., verkochte goederen of aangeboden diensten, na aan de
  koper/opdrachtgever te zijn aangeboden, door deze niet worden geaccepteerd, staan zij gedurende
  drie weken ter beschikking van koper/opdrachtgever. Goederen worden gedurende deze periode
  opgeslagen voor rekening van koper/opdrachtgever. Na genoemde periode zal het totaalbedrag dat
  bij afname of nakoming verschuldigd zou zijn, vermeerderd met de kosten en rente, van
  koper/opdrachtgever gevorderd kunnen worden, ook zonder levering van bedoelde goederen of
  diensten. De betaling wordt dan geacht te zijn verricht als schadevergoeding aan Palingvisserijbedrijf Postma v.o.f..
  f. Indien de koper/opdrachtgever niet of niet tijdig voldoet aan enige uit deze of uit een andere,
  met de opdracht samenhangende overeenkomst voortvloeiende verplichting, is Palingvisserijbedrijf Postma v.o.f.
  gerechtigd, na de koper/opdrachtgever schriftelijk in gebreke te hebben gesteld -zonder
  rechterlijke tussenkomst- de uitvoering op te schorten, zonder dat Palingvisserijbedrijf Postma v.o.f. tot enige
  schadevergoeding is gehouden.

ARTIKEL 6: TRANSPORT EN TRANSPORTRISICO

 1. De keuze van het transportmiddel is aan Palingvisserijbedrijf Postma v.o.f..
  b. Het transport van de bij Palingvisserijbedrijf Postma v.o.f. bestelde/gekochte goederen geschiedt voor rekening van de koper/opdrachtgever. Dit geldt evenzo ten aanzien van retourzendingen.
  c. Alle bij Palingvisserijbedrijf Postma v.o.f. bestelde/gekochte goederen, inclusief eventueel door koper opdrachtgever retour te zenden goederen, reizen vanaf het ogenblik van afzending voor risico van de koper/opdrachtgever. Ook wanneer franco levering overeengekomen mocht zijn, is de koper/opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade tijdens het vervoer geleden.
  d. De goederen worden uitsluitend parterre afgeleverd. Indien goederen anders dan parterre dienen te worden bezorgd, hetgeen vooraf bij de totstandkoming van de koop/opdracht uitdrukkelijk aan Palingvisserijbedrijf Postma v.o.f. kenbaar gemaakt moet zijn en door haar bevestigd moet zijn, komen de hieraan verbonden extra kosten en risico’s geheel voor rekening van koper/opdrachtgever.
  Indien koper/opdrachtgever ten tijde van de aflevering niet aanwezig is, dan wel niet in staat blijkt te zijn om de goederen in ontvangst te nemen, of anderszins in gebreke blijft de goederen in ontvangst te nemen, dan heeft Palingvisserijbedrijf Postma v.o.f. het recht om de aflevering om te zetten in een afhaalplicht van koper/opdrachtgever aan het door de vervoerder opgegeven adres, nadat deze middels achterlating van een schriftelijke mededeling koper/opdrachtgever daarvan in kennis heeft gesteld.
  e. Bij aankomst/ in ontvangstneming der goederen dient de koper/opdrachtgever zich te overtuigen van de staat waarin de goederen zich bevinden. Indien alsdan blijkt dat schade aan goederen of materiaal is toegebracht, dient hij alle maatregelen ter verkrijging van een schadevergoeding van de vervoerder te treffen. Door ondertekening van het ontvangstbewijs, verstrekt door of namens Palingvisserijbedrijf Postma v.o.f., verklaart koper/opdrachtgever de goederen in goede staat te hebben ontvangen.

ARTIKEL 7: PRIJZEN EN KOSTEN

 1. Voor iedere opdracht stelt Palingvisserijbedrijf Postma v.o.f. afzonderlijk een prijs of een tarief vast. Deze prijs of dit tarief is uitsluitend bedoeld als het te betalen bedrag voor de door Palingvisserijbedrijf Postma v.o.f. te leveren
  prestatie, met inbegrip van de normale daartoe behorende kosten. De in de aanbieding genoemde
  prijzen zijn gebaseerd op de alsdan bekende kostprijsfactoren, koersen, lonen, belastingen,
  rechten, lasten, vrachten, etc.. Ingeval van verhoging van een van deze factoren is Palingvisserijbedrijf Postma v.o.f. gerechtigd de aangeboden (verkoop)prijs dienovereenkomstig te wijzigen.
  b. Onder de prijs of het tarief vallen dus niet de heffingen van overheidswege of andere instanties,
  met inbegrip van boetes, verzekeringspremies etc..
  c. Palingvisserijbedrijf Postma v.o.f. is gerechtigd vooraf aanbetalingen c.q. depot of zekerheid (in de vorm van een bankgarantie) te eisen.
  d. Palingvisserijbedrijf Postma v.o.f. behoudt zich het recht voor verzendkosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 8: BETALINGSCONDITIES

a.1. Tenzij uitdrukkelijk (schriftelijk) anders is overeengekomen, dient de betaling van de door Palingvisserijbedrijf Postma v.o.f. toegezonden facturen te geschieden binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum, zonder aftrek van kortingen en zonder enige vorm van compensatie.
a.2 Bij internettransacties via een website, zoals bijvoorbeeld bij webwinkel/webshop activiteiten geschiedt de betaling vooraf middels een op de site aangegeven betalingswijze, dan wel op een uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen andere wijze.
b. Palingvisserijbedrijf Postma v.o.f. is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van minimaal 2% in rekening te brengen, echter dit dient alsdan uitdrukkelijk op de factuur vermeld te zijn. Deze toeslag mag worden afgetrokken van het factuurbedrag, indien het factuurbedrag binnen 8 dagen na factuurdatum wordt betaald.
c. Alle betalingen dienen, zonder aftrek of schuldvergelijking, te geschieden ten kantore van
Palingvisserijbedrijf Postma v.o.f. of op een door Palingvisserijbedrijf Postma v.o.f. aan te wijzen bank- of girorekening.
d. Kortingen kunnen uitsluitend worden verleend na onderling overleg tussen Palingvisserijbedrijf Postma v.o.f. en koper/opdrachtgever. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze kortingen eenmalig.
Bij volgende transacties kan op voorgaande kortingen geen beroep worden gedaan.

ARTIKEL 9: RECLAMES

 1. Eventuele reclames, zowel op levering van goederen, als op verleende diensten en op
  factuurbedragen, dienen binnen 48 uur na ontvangst van de producten of diensten of van de
  betreffende facturen, schriftelijk en aangetekend bij Palingvisserijbedrijf Postma v.o.f. te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclames betrekking hebben. Het recht op reclame van de koper/opdrachtgever vervalt ten aanzien van door of namens deze bewerkte, verwerkte goederen. Dit geldt evenzo bij aangebroken goederen of goederen waarvan de verpakking beschadigd is of voor geleverde goederen die door toedoen van niet juiste omgevingsfactoren, zoals bijvoorbeeld een klimatologisch niet juiste opslag, kwalitatief gedegenereerd en/of bedorven zijn geraakt.
  b. Reclames ten aanzien van de bedingen in deze voorwaarden als ondermeer bedoeld in artikel 6:233 sub a van het Burgerlijk Wetboek (nietigheid ten aanzien van een of meerdere bedingen op grond van het onredelijk bezwarend zijn) dienen eveneens binnen veertien dagen na kennisneming van deze voorwaarden of het tijdstip waarop daarvan redelijkerwijs kennisgenomen had kunnen worden, schriftelijk en aangetekend bij Palingvisserijbedrijf Postma v.o.f. te zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclames betrekking hebben. Het recht op reclame vervalt op het moment dat de overeenkomst tot stand is gekomen. Koper/opdrachtgever doet afstand van het zich nadien beroepen op het onredelijk bezwarend zijn van een of meer bedingen in deze voorwaarden, voor zover de eventueel als onredelijk bezwarend gevoelde bedingen niet door de wetgever dwingend zijn voorgeschreven.
  c. Wanneer ingediende reclames niet voldoen aan het bovengestelde, kunnen zij niet meer
  ontvangen worden en wordt koper/opdrachtgever geacht het geleverde en/of verrichte te hebben goedgekeurd. Wanneer Palingvisserijbedrijf Postma v.o.f. van oordeel is dat een gerechtvaardigde klacht is ingediend, heeft zij het recht, hetzij een in onderling overleg te bepalen geldbedrag als schadeloosstelling uit te keren aan koper/opdrachtgever, hetzij tot een nieuwe levering over te gaan met instandhouding van de bestaande overeenkomst, zulks onder de verplichting van de koper/opdrachtgever om aan Palingvisserijbedrijf Postma v.o.f. het verkeerd of ondeugdelijk geleverde franco te retourneren; een en ander ter keuze van Palingvisserijbedrijf Postma v.o.f..
  d. Palingvisserijbedrijf Postma v.o.f. is slechts verplicht van ingediende reclames kennis te nemen, wanneer de betrokken koper/opdrachtgever op het ogenblik van indiening van zijn reclames aan al zijn bestaande verplichtingen jegens Palingvisserijbedrijf Postma v.o.f., uit welke overeenkomst dan ook voortvloeiende en waaruit dan ook bestaande, integraal heeft voldaan.
  e. Retourzendingen die niet of onvoldoende gefrankeerd of verpakt zijn, zullen door Palingvisserijbedrijf Postma v.o.f. worden geweigerd. Alle retourzendingen van kopers of opdrachtgevers geschieden voor hun
  rekening en risico.

ARTIKEL 10: ANNULERING/ONTBINDING EN OPSCHORTING

 1. Palingvisserijbedrijf Postma v.o.f. heeft het recht, indien de koper/opdrachtgever in enig opzicht in gebreke is of
  blijft aan zijn verplichtingen met betrekking tot eerder door Palingvisserijbedrijf Postma v.o.f. uitgevoerde leveringen, verrichte werkzaamheden, of uit andere hoofde, te voldoen, haar verplichtingen jegens
  koper/opdrachtgever op te schorten, dan wel de daaraan ten grondslag liggende overeenkomst(en)
  geheel of gedeeltelijk te annuleren/ontbinden. Een en ander zonder door koper/opdrachtgever op
  enigerlei wijze aansprakelijk gesteld te kunnen worden en onverminderd de Palingvisserijbedrijf Postma v.o.f.
  toekomende rechten. Palingvisserijbedrijf Postma v.o.f. heeft dit recht ook, indien er bij koper/opdrachtgever sprake is van een Faillissement, surseance van betaling, toetreding tot de WSNP, andere vormen van
  schuldbegeleiding, liquidatie van bedrijfsvorm/ zakelijke activiteiten dan wel een, naar de
  maatstaven van Palingvisserijbedrijf Postma v.o.f., dreiging van deze omstandigheden. Alle vorderingen van Palingvisserijbedrijf Postma v.o.f. op koper/opdrachtgever zijn alsdan voor haar terstond opeisbaar.
  b. Indien koper/opdrachtgever de door hem met Palingvisserijbedrijf Postma v.o.f. gesloten overeenkomst(en) wenst te ontbinden/annuleren, dan is Palingvisserijbedrijf Postma v.o.f. eveneens gerechtigd naleving van de gesloten overeenkomst(en) te vorderen, dan wel is koper/opdrachtgever, zulks naar keuze van Palingvisserijbedrijf Postma v.o.f., annuleringskosten verschuldigd van minimaal 30% van de verkoopwaarde.

ARTIKEL 11: VERGOEDING BIJ TE LATE- OF NIET-BETALING

Indien de betaling van de door Palingvisserijbedrijf Postma v.o.f. toegezonden facturen niet heeft plaatsgevonden
binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum, wordt de koper/opdrachtgever geacht van rechtswege in
verzuim te zijn en heeft Palingvisserijbedrijf Postma v.o.f., zonder nadere ingebrekestelling, het recht de
koper/opdrachtgever over het gehele door hem verschuldigde bedrag, van de vervaldag af, een
rente in rekening te brengen ter hoogte van de wettelijk achterstallige rente met een minimum van
1% per maand of een gedeelte daarvan, onverminderd de aan Palingvisserijbedrijf Postma v.o.f. verder toekomende
rechten, waaronder het recht op koper/opdrachtgever alle op de invordering vallende kosten,
zowel gerechtelijke- als buitengerechtelijke incassokosten, welke laatste bij voorbaat worden
gefixeerd op 15 % van het in te vorderen bedrag, met een minimum van EURO 250,00 (zegge;
tweehonderd en vijftig euro).
NB: Vanaf het moment, dat door de wetgever de aan koper/opdrachtgever door te belasten
buitengerechtelijke incassokosten bij wet genormeerd zijn, is koper/opdrachtgever
buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd krachtens het daarin bepaalde.

ARTIKEL 12: VOORBEHOUD VAN EIGENDOM

 1. Zolang een koper/opdrachtgever aan Palingvisserijbedrijf Postma v.o.f. geen volledige betaling van de door Palingvisserijbedrijf Postma v.o.f. aan hem geleverde goederen, onderdelen, installaties en/of uitgevoerde werkzaamheden heeft verricht, blijven deze voor rekening en risico van de koper/opdrachtgever komende goederen en/of materialen, het onbetwiste eigendom van Palingvisserijbedrijf Postma v.o.f..
  b. Indien een koper/opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot de verkochte goederen en/of verrichte werkzaamheden niet nakomt, is Palingvisserijbedrijf Postma v.o.f. zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de goederen of materialen terug te nemen, in welk geval de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst zal zijn ontbonden, onverminderd het recht van Palingvisserijbedrijf Postma v.o.f. zo nodig in of buiten rechte vergoeding te vorderen van eventueel door Palingvisserijbedrijf Postma v.o.f. geleden of nog te lijden schade, waaronder begrepen: geleden verlies, gederfde winst, interest, transportkosten etc..
  c. Palingvisserijbedrijf Postma v.o.f. behoudt zich het recht voor om goederen, gereedschappen, materialen, auto’s, gelden, waardepapieren, (financiële) bescheiden etc., die zij van koper/opdrachtgever onder welke titel dan ook, onder zich heeft, daadwerkelijk onder zich te houden, totdat koper/opdrachtgever volledig aan diens financiële en andere verplichtingen jegens Palingvisserijbedrijf Postma v.o.f. heeft voldaan.
  d. Voor transacties met een koper/opdrachtgever gevestigd in een land waar een verlengd
  eigendomsvoorbehoud geldt heeft Palingvisserijbedrijf Postma v.o.f. het recht het aldaar geldende verlengd eigendomsvoorbehoud op ieder voor haar wenselijk moment van toepassing te verklaren.

ARTIKEL 13: OVERMACHT

 1. Overmacht ontslaat Palingvisserijbedrijf Postma v.o.f. van haar verplichtingen jegens de koper/opdrachtgever. Als overmachtsfactoren worden aangemerkt: zodanige gebeurtenissen en toestanden die een duidelijk
  aanwijsbare en direct werkende invloed uitoefenen op het bedrijf Palingvisserijbedrijf Postma v.o.f., zoals: ernstige storingen in haar produktieproces, oorlog (ook buiten Nederland), oproer, epidemie, brand,
  verkeersstoringen, werkstaking, uitsluiting, verlies of beschadiging bij transport, ongeval of ziekte
  van haar personeel, beperkingen van de invoer of andere beperkingen van overheidswege, etc..
  Palingvisserijbedrijf Postma v.o.f. is van haar verplichtingen ontslagen ongeacht of de overmacht zich heeft voorgedaan in haar eigen bedrijf, dan wel elders, zoals in bedrijven van toeleveranciers, transporteurs,
  grossiers, etc..
  b. In het geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is
  Palingvisserijbedrijf Postma v.o.f. gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de
  overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten
  dele te ontbinden, zulks ter beoordeling van Palingvisserijbedrijf Postma v.o.f.. Koper/opdrachtgever zal van de ten deze door Palingvisserijbedrijf Postma v.o.f. genomen beslissing schriftelijk bericht ontvangen.

ARTIKEL 14: IMMATERIELE BESCHERMINGSRECHTEN/ONTWERPBESCHERMING

 1. Van alle ten behoeve van koper/opdrachtgever vervaardigde producten, geleverde diensten etc.
  wenst Palingvisserijbedrijf Postma v.o.f. de eventueel aanwezige auteursrechten of andere immateriële beschermingsrechten uitdrukkelijk aan zich te houden. Gebruik of alternatief gebruik van ontwerpen, ideeën,
  recepten en/of bereidingsmethodieken van Palingvisserijbedrijf Postma v.o.f. is ten strengste verboden, tenzij
  Palingvisserijbedrijf Postma v.o.f. hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft verleend en aan alle door Palingvisserijbedrijf Postma v.o.f. ter zake gestelde voorwaarden volledig is voldaan.
  b. Indien koper/opdrachtgever zich niet aan het onder 14a gestelde houdt, maakt Palingvisserijbedrijf Postma v.o.f. zonder nadere ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst, aanspraak op een boete van
  minimaal EURO 11.500,00 (zegge; elfduizend en vijfhonderd euro) per dag of een gedeelte
  daarvan, dat die overtreding voortduurt.

Artikel 15: GARANTIES

 1. Bij de door Palingvisserijbedrijf Postma v.o.f. geleverde goederen die gekenmerkt worden door een beperkte
  houdbaarheid, zoals bijvoorbeeld gerookte paling, wordt bij de verpakking een productie- en een
  houdbaarheidsdatum meegeleverd.
  De garantie op de houdbaarheid vervalt daar waar de geleverde goederen door of namens
  koper/opdrachtgever zijn bewerkt eb/of verwerkt. Dit geldt evenzo bij geleverde goederen waarvan
  nadien de verpakking beschadigd is of voor geleverde goederen die door toedoen van niet juiste
  omgevingsfactoren, zoals bijvoorbeeld een klimatologisch niet juiste opslag, kwalitatief
  gedegenereerd en/of bedorven zijn geraakt.
  Door Palingvisserijbedrijf Postma v.o.f. wordt uitsluitend garantie verleend voor zover zij daartoe rechtens gehouden
  is, dan wel van mening is dit uit eigener beweging te moeten doen. De garantie treedt eerst in
  werking na schriftelijke aangetekende kennisgeving door koper/opdrachtgever en na voor
  Palingvisserijbedrijf Postma v.o.f. gebleken juistheid van het beroep daarop.
  b. Wordt er door Palingvisserijbedrijf Postma v.o.f. wel garantie verleend, maar zonder dat er sprake is van een
  verstrekte garantieclausule, dan bedraagt de duur van de garantietermijn maximaal tot de
  houdbaarheidsdatum als genoemd op de verpakking
  c. De garantie bevat herstel of vervanging van de geleverde goederen dan wel een creditering naar evenredigheid op basis van de verkoopprijs van Palingvisserijbedrijf Postma v.o.f., zulks naar keuze van Palingvisserijbedrijf Postma v.o.f.. Onheil van buitenaf kan nimmer leiden tot enige verplichtende garantieverlening door Palingvisserijbedrijf Postma v.o.f..

ARTIKEL 16: ZICHTZENDINGEN

Uitsluitend indien Palingvisserijbedrijf Postma v.o.f. dit tevoren schriftelijk aan koper/opdrachtgever heeft bevestigd,
kunnen de door of namens Palingvisserijbedrijf Postma v.o.f. afgeleverde goederen beschouwd worden als zichtzending voor shows, tentoonstellingen, beurzen en/of voor andere door Palingvisserijbedrijf Postma v.o.f. aan te geven doeleinden. Ook op zichtzendingen zijn deze “Algemene Voorwaarden” onverkort van toepassing.

ARTIKEL 17: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

 1. Op alle aanbiedingen, opdrachten en met Palingvisserijbedrijf Postma v.o.f. te sluiten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Het staat Palingvisserijbedrijf Postma v.o.f. evenwel vrij zich op ieder gewenst moment te kunnen en mogen beroepen op het geldend recht van het land waar koper/opdrachtgever gevestigd is, dan wel op het Weens koopverdrag. Alsdan zal, in afwijking van het hier onder sub b gemelde, het geschil onderworpen worden aan de absoluut bevoegde rechter in het rechtsgebied van de koper/opdrachtgever. Palingvisserijbedrijf Postma v.o.f. behoeft koper/opdrachtgever
  hierover niet vooraf in kennis te stellen.
  b. Alle geschillen zullen worden onderworpen aan het oordeel van de absoluut bevoegde Rechter in het Arrondissement Groningen dan wel aan het oordeel van een andere bevoegde rechterlijke instantie, zulks evenwel ter keuze van Palingvisserijbedrijf Postma v.o.f..
  c. Indien enig artikel of subartikel van deze “Algemene Voorwaarden” ongeldig wordt, dan wel niet door Palingvisserijbedrijf Postma v.o.f. wordt toegepast doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van andere artikelen.
Back To Top